Forsikring

Forsikring

Grundejerforeningen Rørlandsvænge


Grundejerforeningen har i henhold til vedtægterne tegnet en kollektiv grundejerforsikring for alle boliger i grundejerforeningen.  Præmien for den kollektive grundejerforsikring er indeholdt i kontingentet.


 

Her finder du information omkring forsikring

Forsikring


 1. Forsikringen er tegnet hos Alm. Brand, police nr.155 087 579. Forsikringspolicen kan findes på hjemmesiden under siden Dokumentation. Generel selvrisiko er kr. 4567 kr. hviklet ligeledes gælder stikledning.  Der er ingen aldersnedskrivning på stikledninger.
 2. Ved forsikringsskade skal den skades ramte selv anmelde til forsikringmægler Peter Krogh på telefon: 20 75 55 00 eller e-mail: pk@defrie.dk.
 3. Her oplyses (police nr.155 087 579), så der kan udformes en skadesrapport inden reparationen kan påbegyndes.
 4. Når skaden er vurderet, så kontaktes den forsikringsansvarlige i Grundejerforeningens bestyrelsen med henblik på at registrere skader i grundejerforeningen. 

Kloakskader


Skader på cementrør i kloakker er den største del af forsikringsskader i grundejerforeningen. 


Man skal være opmærksom på, at generalforsamlingen i 2011 bestemte:

Udgifter ved kloakskader på fælleskloakledning/brønde deles solidarisk af alle ejendomme i en blok, der sammen er forbundet til det offentlige kloaknet. Skader på stikledninger fra eget hus til fælles samlebrønd er ikke omfattet af oven nævnte.


Hvis kloakskaden er på en samlebrønd eller på stikledningen, som fører ud fra samlebrønden til det offentlige kloak , så skal udgifterne deles ligeligt mellem alle hustande i den blok, som den pågældende kloak betjener. Regningen for arbejdet skal derfor i dette tilfælde udstedes til Grundejerforeningen, hvorefter Grundejerforeningen vil opkræve hver lodsejer deres andel af udgifterne.


Hvis kloakskaden er på forbindelsen mellem hus og samlebrønd, så påhviler alle udgifter den enkelte lodsejer.


Vi gør  opmærksom på, at ingen har lov til selv at udføre reparationer på kloakinstallationerne.

Dette skal udføres af en aut. kloakmester.


På generalforsamlingerne i 2011 og 2018 vedtog man regler omkring deling af udgifterne ved reparation efter skader på fælles kloak-, vand- og fjernvarmerør i en boligblok. Det er vedtaget, at udgifterne til reparation af skader på fælles kloak-, vand- og  fjernvarmerør deles solidarisk mellem alle ejendomme i en boligblok der er forbundet sammen til kloak-, vand- eller fjernvarmenettet.


For kloakker gælder det skader på fælles kloakledning og brønde. Dog ikke stikledninger fra eget hus til samlebrønde. For vand eller fjernvarme gælder det på rørføring fra overgangen til offentligt net og første
stophane i den enkelte ejendom. Det har desværre på det sidste vist sig, at der ikke er klarhed over hvilken procedure, der skal følges i forbindelse med den slags skader.


Bestyrelsen skal derfor præcisere, at proceduren er som følger:


 • Ved skade kontakter ejeren af ejendom, hvor skaden er opstået med foreningens
  kollektive forsikring.
 • Efter aftale med forsikringsmægler kontaktes autoriseret håndværker for faglig vurdering
  af løsning på problemet. Sådanne skader må kun udbedres af autoriserede
  håndværkere.
 • Ejeren af den skadelidte ejendom skal informere de andre ejere i boligblokken, for at
  informere om skaden samt udgifter ved udbedring af skaden.
 • Hvis der er tale om større skader, bør man om muligt søge tre tilbud på reparation af
  skaden.
 • Når aftale med forsikring og håndværker er indgået, informeres bestyrelsen afgrundejerforeningen om skaden (gerne pr. mail).
 • Afregning for udgifterne ved skaden sker direkte mellem håndværkeren ogforsikringsselskabet i henhold til forsikringens selvrisiko og afskrivningsregler for rør.
 • Foreningens bestyrelse er behjælpelig for opkrævning af ejendommene iboligblokkens andele af udgifterne ved reparationen.


Bestyrelsen for Grundejerforeningen Rørlandsvænge, januar 2019.


Rotter


Hvis man har mistanke om rotter på sin matrikel, så  er det den enkelte beboers pligt at anmelde dette til kommunens rottebekæmpelse.  Dette kan enten ske på telefon 72 33 33 33 eller på Kommunens hjemmeside.