Information

Information

Grundejerforeningen Rørlandsvænge


Grundejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar i henhold til vedtægterne.  Referat af generalforsamling samt regnskab fra foregående år samt budget for indeværende år kan findes på hjemmesiden under dokumentation


Foreningens daglige drift ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen samt en ansat forretningsfører.

Kontingentet for det indeværende år fastsættes på generalforsamlingen.

Hvad får man for kontingentet...

Forsikring


I henhold til vedtægterne skal grundejerforeningen tegne en kollektiv grundejerforsikring for alle boliger i grundejerforeningen.  Præmien for den kollektive grundejerforsikring er indeholdt i kontingentet.

Snerydning


Grundejerforeningen indgår årligt aftale om snerydning på offentlige fortove i kvarteret samt på boligvejene i kvarteret. Ved kraftigt snefald og dermed trafikale problemer på offentlige veje i kvarteret vil der blive bestilt rydning af de offentlige veje i grundejerforeningens område ud til hjørnet af Færøvej og Grønlandsvej.  Ved problemer med snerydning kan ansvarlig for friarealer i bestyrelsen kontaktes.

Vedligehold af friarealer


Grundejerforeningen varetager vedligehold af de fælles grønne områder i kvarteret. Der er indgået en service aftale med OK-Nygaard ogkring drift og vedligeholdelse af fællesarealerne.  

 

Fælleshække på friarealerne klippes af grundejerforeningen, mens det påhviler  medlemmerne selv at holde hækkene omkring deres matrikler.


Grundejerforeningen vedligeholder de asfalterede boligveje. Der er fastlagt et vedligeholdelsesprogram hvorefter der asfalteres en boligvej hvert andet år hvor de fælles kloakken på den pågældende boligvej samtidig renoveres.


Der afholdes hvert år i august-september arbejdsdage hvor husejere i kvarteret i fællesskab udfører vedligeholdelsesopgaver i kvarteret. Arbejdsdagene afholdes for at holde foreningens udgifter til vedligehold nede. Alle hustande der ikke deltager i en arbejdsdag pålignes en afgift på kr. 500, der opkræves i forbindelse med første efterfølgende kontingentopkrævning.


Legepladser


Grundejerforeningen har to legepladser, som er placeret ved henholdsvis Hans Tausensvej ved garageanlægget på Færøvej. Legepladserne er almennyttige legepladser, hvor der er offentlig adgang. Bestyreslen føre tilsyn med og bekoster vedligeholdelsen af legepladserne.

Container


Grundejerforeningen opsætter container til haveaffald på containerpladsen for enden af garageanlægget i perioden 1. april til 1. november. Containeren tømmes efter behov og der stiles efter en tømning en gang om måneden dog oftere i hækkeklipnings perioden. Containeren er kun til haveaffald. Der må ikke komme plastiksække i containeren. Endvidere må man ikke komme jord og græstørv i containeren.


Udlån af stiger, stillads m.m.


Grundejerforeningen råder over en række stiger, et professionelt stillads, trillebøre samt en række andre redskaber som kan lånes eller lejes af beboere i grundejerforeningens område mod et mindre depositum. Se nærmere Udlån.


Udlejning af garager


Grundejerforeningen råder over et garageanlæg med 67 garager som udlejes til ejere og lejere med folkeregisteradresse i kvarteret. Hvis der er ønske om leje af garager, så kontakt venligst bestyrelsen.